Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
Szanowni Państwo, Informujemy iż od dnia 1 kwietnia 2024 karty Klubu eMHaKa będą respektowane w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny 9. Rabat 10 % * - karta brązowa oraz rodzinna Rabat 15 % * - karta srebrna i złota * rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami

Deklaracja dostępności

Muzeum Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Krakowa.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena H. Rusek-Karska, m.rusek-karska@muzeumkrakowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 619 23 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

Pałac Krzysztofory

Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej 2), 31-011 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku, 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt wolny od przeszkód architektonicznych. 

Winda
W obiekcie znajdują się 2 windy osobowe i platforma dla niepełnosprawnych. Winda osobowa w części udostępnianej dla zwiedzających – skrzydło zachodnie pałacu, kabina o wymiarach 1,1 x 2,1 m; z zapowiedziami głosowymi; przyciski z alfabetem Braille'a. Winda osobowa w części administracyjnej – skrzydło ul. Jagiellońska, kabina o wymiarach 1,1 x 1,1 m; z zapowiedziami głosowymi; przyciski z alfabetem Braille'a. Platforma dla niepełnosprawnych przy wejściu do części administracyjnej, obsługiwana przez pracowników ochrony. 

Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych w części udostępnianej dla zwiedzających (skrzydło zachodnie pałacu) znajduje się na parterze i na I piętrze. W części administracyjnej (ul. Jagiellońska) znajduje się na parterze. 

Obiekt wyposażony w defibrylator

Stara Synagoga

ul. Szeroka 24, 31-053 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Stara Synagoga zlokalizowana jest w centrum krakowskiego Kazimierza na ul. Szerokiej. Dojazd możliwy jest wszystkimi tramwajami jadącymi przez ulicę Starowiślną. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa (w sąsiedztwie ogólnodostępny parking płatny). 

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do Starej Synagogi, na poziomie parteru. 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Fabryka Emalia Oskara Schindlera zlokalizowana jest na krakowskim Zabłociu. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się na pl. Bohaterów Getta oraz na przystanku Zabłocie. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku 

Winda
W obiekcie znajduje się winda. Kabina o wymiarach 1,1 x 2,2 m; przyciski z alfabetem Braille'a. 

Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok kasy. 

Obiekt wyposażony w defibrylator

Apteka pod Orłem

plac Bohaterów Getta 18, 30-547 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Apteka pod Orłem znajduje się na pl. Bohaterów Getta. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską zatrzymującą się na wyżej wspomnianym przystanku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. W sąsiedztwie znajduje się parking płatny. 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się w budynku obok, prowadzą do niej trzy schody. 

Trasa wolna od przeszkód
Część administracyjno-konferencyjna i kasa są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Część muzealna (ekspozycyjna) znajduje się na poziomie parteru, lecz utrudnieniem jest brak pochylni do pokonania 2 schodów w wejściu od strony ulicy. 

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w części administracyjnej obok kasy.

Ulica Pomorska

ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Oddział zlokalizowany jest przy pl. Inwalidów w Krakowie. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską zatrzymującą się na wyżej wspomnianym przystanku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny. W sąsiedztwie znajduje się parking płatny 

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu na wystawę, należy pokonać wcześniej schody. 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Kamienica Hipolitów

plac Mariacki 3, 31-042 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się przy Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd środkami komunikacji miejskimi zatrzymującymi się w obrębie Rynku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa 

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się na parterze budynku, prowadzą do niej schody. 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Wieża Ratuszowa

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się przy Rynku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Barbakan

ul. Basztowa, 30-547 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest na Plantach, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującej się na przystankach Basztowa oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa. 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do obiektu 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, w części dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest wybrukowany dziedziniec Barbakanu. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Mury Obronne

ul. Pijarska, 30-547 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest na Plantach, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującej się na przystankach Basztowa oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa. W sąsiedztwie znajduje się parking w płatnej strefie parkowania. 

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do obiektu 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Celestat

ul. Lubicz 16, 31-504 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się w pobliżu Dworca Głównego w Krakowie. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się na przystanku "Lubicz". 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym centrum Krakowa. W sąsiedztwie płatny parking w strefie parkowania 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do budynku. 

Trasa wolna od przeszkód
Część udostępniana dla zwiedzających zlokalizowana jest na poziomie parteru. W drzwiach wejściowych jest jeden schodek, do którego przystosowany jest przenośny podjazd. Podjazd montowany jest przez obsługę na wniosek zwiedzającego na wózku inwalidzkim. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum Nowej Huty

os. Centrum E 1, 31- 934 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Oddział zlokalizowany jest w pobliżu Placu Centralnego. Dojazd możliwy środkami komunikacji miejskiej. 

Parking + Miejsca postojowe
W sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking. 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do obiektu. 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych. Część wystawiennicza nie jest dostosowana do zwiedzania osób z niepełnosprawnościami. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Dom Zwierzyniecki

ul. Królowej Jadwigi 41, 30-209 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Dojazd do oddziału możliwy jest środkami komunikacji miejskiej (przystanek Salwator). 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny. W sąsiedztwie płatny parking w strefie parkowania. 

BOK/Recepcja
Kasia znajduje się przy wejściu do obiektu. 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Rynek Podziemny

Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa. 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się na poziomie -1, jednak można dostać się do niej windą. 

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób niepełnosprawnych. 

Winda
Winda osobowa, kabina o wymiarach 1,1 x 1,4 m; przyciski z alfabetem Braille'a. 

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu trasy zwiedzania (w pobliżu kasy).

Dom Pod Krzyżem

ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest przy Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa. W sąsiedztwie płatny parking w strefie parkowania 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Thesaurus Cracoviensis

ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się na krakowskich Bielanach. Wejście i wjazd do oddziału od ul. W. Oszustowskiego. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej oraz samochodem. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. W sąsiedztwie ogólnodostępny nieodpłatny parking. 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do budynku. 

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony w wózek dla osób niepełnosprawnych. 

Winda
Winda osobowa. Kabina o wymiarach 1,4 x 1,4 m; z zapowiedziami głosowymi; przyciski z alfabetem Braille'a. 

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na poziomie -1.

Muzeum Podgórza

ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51, 30-553 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się w dzielnicy Podgórze, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej (przystanek Podgórze SKA). 

Parking + Miejsca postojowe
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dziedzińcu budynku, najbliżej wejścia. 

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób niepełnosprawnych. 

Winda
Winda osobowa w części udostępnianej dla zwiedzających. Kabina o wymiarach 1,58 x 2,1 m; przyciski z alfabetem Braille'a. Platforma dla niepełnosprawnych w części administracyjnej. 

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze oficyny, przy biurach.

Miejsce Pamięci KL Plaszow

Ul. Jerozolimska 3 

Lokalizacja i dojazd
Teren ogólnodostępny, obejmujący obszar pomiędzy ul. Jerozolimską i ul. Swoszowicką dostępny ulicami: Jerozolimską, Abrahama, Swoszowicką.

Rydlówka

ul. W. Tetmajera 28, 31-352 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bronowice. Dojazd tramwajami do przystanku końcowego Bronowice Małe, następnie pieszo ulicami Zielony Most, Katowicką i Tetmajera. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny. 

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do obiektu. 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt częściowo dostępny dla niepełnosprawnych. Zwiedzanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu do obsługi Muzeum. Wjazd od strony ul. Władysława Żeleńskiego 37. 

Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Podziemna Nowa Huta

Schron pod Zespołem Szkół Mechanicznych nr 3, Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków 

Parking + Miejsca postojowe
W sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking. 

Trasa wolna od przeszkód
Część wystawiennicza dostosowana do zwiedzania osób z niepełnosprawnościami. 

Winda
Obiekt wyposażony w schodołaz, obsługiwany przez pracowników Muzeum. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Obsługi Zwiedzających

Rynek Główny 1 (Sukiennice) 

Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zlokalizowany jest na parterze Sukiennic. W drzwiach wejściowych przeszkodą jest 1 schodek dla osób poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Galeria Krakowska

ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Biura Muzeum Krakowa znajdują się w budynku Galerii Krakowskiej przy Dworcu Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy środkami komunikacji miejskiej. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym centrum Krakowa. 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt wolny od przeszkód architektonicznych. 

Winda
W obiekcie znajduje się winda osobowa. Winda osobowa, kabina o wymiarach 1,1 x 2,1 m; wyposażona w przyciski z alfabetem Braille'a. 

Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w środkowym segmencie II piętra.

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa