Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
Szanowni Państwo, Informujemy iż od dnia 1 kwietnia 2024 karty Klubu eMHaKa będą respektowane w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny 9. Rabat 10 % * - karta brązowa oraz rodzinna Rabat 15 % * - karta srebrna i złota * rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami

Regulamin klubu eMHaKa

REGULAMIN PROJEKTU
Klub eMHaKa

 
§ 1
Postanowienia ogólne

 
1.       Organizatorem projektu Klub eMHaKa (zwanego dalej Projektem) jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (zwane dalej Muzeum) z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 37.

2.       Projekt realizowany jest przez czas nieokreślony. Muzeum zastrzega sobie prawo do zakończenia Projektu po uprzednim powiadomieniu jego uczestników.

3.       Celem Projektu jest stworzenie społeczności okołomuzealnej skupiającej osoby zainteresowane historią i kulturą Krakowa, wspierającej działalność statutową Muzeum Historycznego Miasta Krakowa środkami finansowymi pochodzącymi z opłat członkowskich wnoszonych przez osoby przystępujące do Projektu.

§ 2 Zasady członkostwa, rodzaje kart członkowskich, zakup kart

1.       Członkiem Klubu eMHaKa może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna - poprzez wniesienie opłaty członkowskiej, tj. dokonanie zakupu wybranej przez siebie kategorii karty członkowskiej, ważnej od dnia zakupu przez okres 12 miesięcy.

2.       Ustala się następujące kategorie kart członkowskich Klubu eMHaKa oraz związane z nimi wysokości opłat członkowskich:

a)      Karta Rodzinna Klubu eMHaKa  – 300,00 zł,

b)      Karta Brązowa Klubu eMHaKa   – 150,00 zł,

c)       Karta Srebrna Klubu eMHaKa    – 400,00 zł,

d)      Karta Złota Klubu eMHaKa         – 800,00 zł,

3.       Termin ważności członkostwa w Projekcie wskazany jest na karcie członkowskiej.

4.       Karta członkowska jest imienna i upoważnia do korzystania z niej wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na karcie. W wybranych pakietach członkowskich karta obejmuje swoimi świadczeniami również osoby towarzyszące. Wzory kart członkowskich stanowią załącznik 2
do regulaminu.

5.       Karta członkowska stanowi własność Muzeum i jest wydawana członkom wyłącznie w celu potwierdzenia przez nich przystąpienia do Projektu.

6.       Członek Klubu nie jest uprawniony do odstępowania ani odsprzedawania karty klubowej osobom trzecim.

7.       Pakiety korzyści gwarantowanych dla członków Klubu eMHaKa powiązanych z danym rodzajem członkostwa wskazane są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8.       Wniesienia opłaty członkowskiej i przystąpienia do Klubu eMHaKa można dokonać poprzez stronę sklepu internetowego, pod adresem www.sklep.muzeumkrakowa.pl  lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających, w następujący sposób:

a)      zakup w sklepie internetowym https://sklep.muzeumkrakowa.pl:  kupujący dodaje do koszyka wybraną kartę, podaje ilość sztuk oraz wybiera sposób dostarczenia karty, zgodnie
z regulaminem sklepu, podaje dane osobowe osoby, na którą ma być wystawiona karta, tj.  imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu wpłaty  na koncie Muzeum -  karta członkowska zostanie przesłana w sposób wskazany w zamówieniu;

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest w Internecie pod adresem: https://sklep.muzeumkrakowa.pl/regulamin-sklepiku-internetowego

b)      zakup osobisty w Centrum Obsługi Zwiedzających z siedzibą w Pałacu Krzysztofory (Kraków,  Rynek Główny 35): Kupujący wybiera kategorię  karty członkowskiej  oraz wypełnia formularz  zapisu do Klubu eMHaKa wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierający podpis potwierdzający przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Członka przez Muzeum, a następnie dokonuje płatności gotówką lub kartą płatniczą.  Karta jest wydawana przez pracownika Muzeum  po zakończeniu transakcji.

9.       Opłaty członkowskie nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie.

10.   Wpłaty pochodzące z  opłat członkowskich przeznaczane będą wyłącznie na realizację celów statutowych  Muzeum.

11.   Kwoty opłat członkowskich mogą ulec zmianie, a Muzeum ma prawo do ich modyfikacji
np. poprzez zmianę wysokości rabatu. Zmiana kwoty opłaty członkowskiej wymiana zmiany treści regulaminu w trybie przewidzianym w § 9.

12.   Aktualne kwoty opłat członkowskich są dostępne na stronie https://muzeumkrakowa.pl/klub-mhk oraz https://sklep.muzeumkrakowa.pl

13.   Członkowie Klubu są na bieżąco informowani przez Muzeum o nowo podejmowanych przedsięwzięciach, konkursach, wydarzeniach, specjalnych ofertach w ramach poszczególnych pakietów członkowskich. Przystąpienie do Klubu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 3 Pakiet korzyści gwarantowanych

1.       Członek Klubu eMHaKa otrzymując kartę członkowską,  uzyskuje na okres trwania członkostwa w Klubie eMHaKa powiązany z danym rodzajem karty pakiet korzyści gwarantowanych.

2.       Od 1 kwietnia 2024 roku karty Klubu eMHaKa będą respektowane w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny 9.
Karta Złota - rabat 15 %*
Karta Srebrna - rabat 15 %* 
Karta Brązowa - rabat 10%*
Karta Rodzinna - rabat 10%*
* rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami

3.       Przez  korzyści gwarantowane na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się wskazane
w załączniku nr 1 do Regulaminu świadczenia wykonywane przez Muzeum na rzecz Członka Klubu eMHaKa dostępne dla Członka przez cały okres trwania członkostwa, a także określone świadczenia wykonywane przez Partnerów Projektu innych niż Muzeum, realizowane na podstawie odrębnych umów partnerskich  zawartych pomiędzy Muzeum a jego Partnerami.

4.       Muzeum zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany świadczeń powiązanych z Partnerami Projektu wykonywanych na rzecz Członka Klubu eMHaKa, w przypadku zmiany zawartych przez Muzeum umów partnerskich.

5.       Aktualna wersja listy korzyści gwarantowanych jest dostępna na stronie https://muzeumkrakowa.pl/klub-mhk

6.       Członek  Klubu eMHaKa  może kierować do Muzeum roszczenia tylko i wyłącznie w przypadku niezrealizowania korzyści gwarantowanych mu przez Muzeum, natomiast korzyści związane z Partnerem Muzeum stanowią wyłącznie dodatkowy bonus, którego zmiana nie może być podstawą kierowania  jakichkolwiek roszczeń względem Muzeum, a przede wszystkim nie może być podstawą żądania zwrotu całej lub części uiszczonej opłaty członkowskiej.

§ 4 Ważność kart członkowskich i ich prolongata

1.       Karta członkowska jest ważna przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia zakupu.

2.       Każdy Członek Klubu może dokonać prolongaty karty członkowskiej. Prolongaty można dokonać nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed upływem ważności karty  i nie później niż 1 (jeden) miesiąc po upływie jej ważności.

3.       W przypadku decyzji Członka Klubu o przedłużeniu członkostwa w Klubie na kolejny okres, obowiązany jest On do uiszczenia opłaty.

4.       Przy prolongacie karty członkowskiej kolejna opłata członkowska jest obniżana o rabat wskazany
w pakiecie korzyści dotyczącej wybranej karty.

5.       Prolongaty można dokonać poprzez kontakt z Sekcją Sprzedaży pod adresem sklep@muzeumkrakowa.pl lub w Centrum Obsługi Zwiedzających.

6.       W zależności od wysokości dokonanej wpłaty, Członek Klubu eMHaKa otrzymuje prolongowaną kartę członkowską, zgodnie z postanowieniami § 2 pkt. 8 Regulaminu.

§ 5 Korzystanie z kart członkowskich

1.       Członek  Klubu eMHaKa  chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie zobowiązany jest okazywać kartę członkowską w kasie Muzeum, a także w przypadku nabywania innych towarów lub usług, na które przysługuje rabat – przed przystąpieniem do dokonania zakupu. Członek powołujący się na uczestnictwo w Klubie zobowiązany jest okazać kartę również na każde żądanie pracownika Muzeum. W wyjątkowych przypadkach weryfikacja może odbywać się będzie się odbywała na podstawie listy członków Klubu.

2.       Na żądanie pracownika Muzeum Członek zobowiązany jest okazać również dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych widniejących na karcie z danymi osobowymi Członka.

3.       Postanowienia ust. 1-2 powyżej stosuje się również w odniesieniu do innych podmiotów - Partnerów świadczących usługi, którzy udzielają rabatów w związku z uczestnictwem w Klubie.

4.       W przypadku, w którym osoba nabywa towar lub usługę, powołując się na posiadanie Karty członkowskiej, ale nie jest Członkiem, pracownik Muzeum może odmówić takiej osobie udzielenia rabatu czy wejścia na wystawę stałą i/lub czasową.

5.       W zależności od rodzaju karty, Członek Klubu ma możliwość otrzymania wydawnictw  o wartości z zakresu cenowego przypisanego do danego rodzaju karty. Wydawnictwa  można odbierać wyłącznie osobiście i w tym celu należy skontaktować się mailowo ze sklepem internetowym; sklep@muzeumkrakowa.pl.

6.       W zależności od rodzaju karty, Członek Klubu ma możliwość dokonywania zakupów wydawnictw i towarów handlowych z odpowiednio przypisanym rabatem (oferta ta nie łączy się z innymi promocjami oraz nie dotyczy wydawnictw, które wydane zostały przez Muzeum w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, gdy w umowach o dofinansowanie projektów zawarte zostały zapisy dotyczące sprzedaży wydawnictw w określonej, niezmiennej cenie oraz Encyklopedii Krakowa, współwydawanej przez Muzeum Krakowa i Bibliotekę Kraków). W celu dokonania zakupu należy skontaktować się ze sklepem internetowym; sklep@muzeumkrakowa.pl

7.       W przypadku zawinionego naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez Członka, Muzeum uprawnione jest do wykluczenia Członka z Klubu i unieważnienia jego karty członkowskiej,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Członka o takim zamiarze i umożliwieniu mu ustosunkowania się do zaistniałej sytuacji w terminie 14 dni. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Członka Muzeum podejmuje decyzję co do dalszego uczestnictwa Członka w Klubie.

§ 6 Utrata karty, rezygnacja z członkostwa

1.       W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia  karty członkowskiej, Członek Klubu eMHaKa  może otrzymać  duplikat karty.  W tym celu winien On zgłosić ten fakt w Centrum Obsługi Zwiedzających, gdzie po  weryfikacji jego członkostwa, a także po  uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 10,00 zł brutto przelewem na konto Muzeum lub w kasie Centrum Obsługi Zwiedzających - wydany zostanie odpowiedni duplikat. W przypadku płatności przelewem – wydanie duplikatu będzie możliwe dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Muzeum. Duplikat karty zostaje wydany z takim samym okresem ważności jak utracona karta.

2.       Każdemu Członkowi przysługuje prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie eMHaKa.

3.       O rezygnacji należy powiadomić Centrum Obsługi Zwiedzających poprzez wysłanie pisma
lub wiadomości e-mail, na wskazane w tym punkcie adresy.

4.       Rezygnacja z członkostwa jest równoznaczna z usunięciem z listy członków Klubu eMHaKa
i zaprzestaniem wysyłania newsletterów, zaproszeń i wydawnictw przez Muzeum.

5.       Po rezygnacji z członkostwa właściciel może korzystać z karty do końca daty jej ważności.

6.       Rezygnacja z członkostwa nie powoduje obowiązku zwrotu wpłaconej opłaty członkowskiej ani jej części.

§7 Reklamacje

1.       Każdemu Członkowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z członkostwem w Klubie, w szczególności z tytułu nabywania usług i korzystania z praw członka Klubu.

2.       Reklamacje można zgłaszać do Muzeum:

a)      drogą pocztową, pod adresem: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 31-011 Kraków, Rynek Główny 35 albo

b)      za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@muzeumkrakowa.pl.

3.       Reklamację należy oznaczyć: „Klub eMHaKa - Reklamacja”, podać numer karty członkowskiej, której dotyczy reklamacja a także opisać sprawę. Członek może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Muzeum.

4.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

5.       Członkowi przysługują prawa określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2020, poz. 287).

§ 8 Klauzula informacyjna RODO

W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119, dalej jako Rozporządzenie 2016/679), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia, Muzeum informuje, a Członek Klubu eMHaKa przyjmuje do wiadomości, że:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Klubu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35, reprezentowane przez Michała Niezabitowskiego – Dyrektora.

Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl , nr tel:. 12 619-23-02.

2.    Dane kontaktowe inspektora danych osobowych Administratora, e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl, tel.  885-288-000 , adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.

3.    Dane osobowe Członka Klubu eMHaKa przetwarzane będą w celu związanym z budowaniem społeczności wspierającej Muzeum w realizacji jego misji w ramach funkcjonowania Klubu na podstawie art. 6 ust. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli zgody osoby, której dane dotyczą, a także w celu zawarcia i wykonania ewentualnych  umów kupna sprzedaży - art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, przechowywanie umów - art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO oraz w celu rozpowszechniania i promowania kultury w ramach realizowanych przez Muzeum zadań statutowych – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

4.       Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Klubu mogą być: pracownicy Muzeum Krakowa obsługujący  Klub eMHaKa, dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.       Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z funkcjonowania i działalności Klubu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7.       Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres 31-011 Kraków, Rynek Główny 35 lub elektroniczną (wiadomość email na adres iod@muzeumkrakowa.pl.

8.       Członek Klubu ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.       Członek Klubu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby osoba, która przekazała dane uznała, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

10.   Podanie danych osobowych przez Członka Klubu jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji działalności Klubu. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości wstąpienia do Klubu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.       O zmianach niniejszego regulaminu Muzeum informuje Członków przesyłając treść zmienionego regulaminu na podany przez Członka adres e-mail oraz zamieszczając treść zmienionego regulaminu na stronie www.muzeumkrakowa.pl

2.       Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Muzeum, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o planowanej zmianie.

3.       W przypadku braku akceptacji zmian niniejszego regulaminu Uczestnik ma prawo zrezygnować z członkostwa w Klubie, składając stosowne oświadczenie na piśmie. W takim przypadku Muzeum zwróci uiszczoną opłatę w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do upływu 1 roku od dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w programie. W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Muzeum unieważni kartę klubową.

4.       Wszelkich informacji dotyczących Projektu Klub eMHaKa udzielają pracownicy Centrum Obsługi Zwiedzających Rynek Główny 1, 31-011 Kraków, tel: 12 426-50-60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, natomiast koordynatorem Projektu jest Kierownik Działu Sprzedaży i Pozyskiwania Funduszy e-mail: fundusze@muzeumkrakowa.pl, nr telefonu: 12 6192316.

5.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu Klub eMHaKa

Pakiet korzyści gwarantowanych

Dołącz do Klubu eMHaKa - programu partnerskiego Muzeum Krakowa. Chcemy wspólnie z naszymi sympatykami stworzyć społeczność ludzi zainteresowanych historią i kulturą Krakowa. Ludzi, którym leży na sercu troska o kulturowe dziedzictwo miasta, które zostawiły nam w spadku pokolenia krakowian. Każdy, kto zdecyduje się na przystąpienie do klubu, otrzyma jedną z czterech kart uprawniających do skorzystania ze specjalnie przygotowanych ofert. W zależności od preferencji dla nowego Członka Klubu przygotowaliśmy kartę brązową, srebrną i złotą oraz kartę rodzinną. Zapraszamy do zapoznania się z korzyściami płynącymi z przystąpienia do Klubu eMHaKa.

Dodatkowo informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2024 karty Klubu eMHaKa będą respektowane w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny 9.
Karta Złota - rabat 15 %*
Karta Srebrna - rabat 15 %* 
Karta Brązowa - rabat 10%*
Karta Rodzinna - rabat 10%*
* rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami

Karta Rodzinna Klubu eMHaKa (300zł)

Korzyści gwarantowane:

otrzymywanie biuletynu informacyjnego KrzysztoFORYou, wydawanego przez MHK w formie elektronicznej (pdf)
bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe we wszystkich oddziałach Muzeum dla Rodziny (dwoje dorosłych + maksymalnie 3. dzieci do 18 r.ż.)
otrzymywanie informacji i zaproszeń dla członka Klubu i jego rodziny na wernisaże wystaw organizowanych we wszystkich oddziałach MHK
wybrane wydawnictwa muzealne o wartości do 50 zł z oferty przedstawionej muzealnym sklepie internetowym
10% rabatu na zakup wydawnictw muzealnych +towarów handlowych (nie łączy się z innymi promocjami) w sklepie internetowym
10% rabatu na zakup wydawnictw w sklepie stacjonarnym w Pałacu Krzysztofory oraz punktach kasowych (nie łączy się z innymi promocjami)
10% zniżki na zakup biletów wstępu na organizowane wydarzenia muzealne i zajęcia edukacyjne
10% zniżki na zakup przedłużenia karty o kolejny rok
15% zniżka do restauracji PINO (ul. Szczepańska 4, Kraków)
Karta wydawana na 12 miesięcy
10%* zniżki do wykorzystania w restauracji Hard Rock Cafe na Rynku Głównym 9
* rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami.
 

Karta Brązowa Klubu eMHaKa (150zł)

Korzyści gwarantowane:

otrzymywanie biuletynu informacyjnego KrzysztoFORYou, wydawanego przez MHK w formie elektronicznej (pdf)
bezpłatny wstęp  dla członka klubu na wszystkie wystawy stałe i czasowe we wszystkich oddziałach Muzeum
otrzymywanie informacji i zaproszeń dla członka Klubu na wernisaże wystaw organizowanych we wszystkich oddziałach MHK
wybrane wydawnictwo muzealne o maksymalnej wartości 30 zł z oferty przedstawionej muzealnym sklepie internetowym
5% rabatu na zakup wydawnictw muzealnych +towarów handlowych (nie łączy się z innymi promocjami) w sklepie internetowym,
5% rabatu na zakup wydawnictw w sklepie stacjonarnym w Pałacu Krzysztofory oraz punktach kasowych (nie łączy się z innymi promocjami)
10% zniżki na zakup biletów wstępu na organizowane wydarzenia muzealne i zajęcia edukacyjne
10% zniżki na zakup przedłużenia karty o kolejny rok
10 % zniżka do restauracji PINO (ul. Szczepańska 4, Kraków)
Karta wydawana na 12 miesięcy
10%* zniżki do wykorzystania w restauracji Hard Rock Cafe na Rynku Głównym 9
* rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami.

Karta Srebrna Klubu eMHaKa (400zł)

Korzyści gwarantowane:

otrzymywanie biuletynu informacyjnego KrzysztoFORYou, wydawanego przez MHK w formie elektronicznej (pdf)
bezpłatny wstęp  dla członka klubu na wszystkie wystawy stałe i czasowe we wszystkich oddziałach Muzeum + osoba towarzysząca
otrzymywanie informacji i zaproszeń dla członka Klubu + osoby towarzyszącej na wernisaże wystaw organizowanych we wszystkich oddziałach MHK
wybrane wydawnictwa muzealne o wartości do 70 zł z oferty przedstawionej muzealnym sklepie internetowym
15% rabatu na zakup wydawnictw muzealnych +towarów handlowych (nie łączy się z innymi promocjami) w sklepie internetowym,
15% rabatu na zakup wydawnictw w sklepie stacjonarnym w Pałacu Krzysztofory oraz punktach kasowych (nie łączy się z innymi promocjami)
15% zniżki na zakup biletów wstępu na organizowane wydarzenia muzealne i zajęcia edukacyjne
10% zniżki na zakup przedłużenia karty o kolejny rok
15% zniżka do restauracji PINO (ul. Szczepańska 4, Kraków)
Karta wydawana na 12 miesięcy
15%* zniżki do wykorzystania w restauracji Hard Rock Cafe na Rynku Głównym 9
* rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami.

 

Karta Złota Klubu eMHaKa (800zł)

Korzyści gwarantowane:

otrzymywanie biuletynu informacyjnego KrzysztoFORYou, wydawanego przez MHK w formie elektronicznej (pdf)
bezpłatny wstęp  dla członka klubu na wszystkie wystawy stałe i czasowe we wszystkich oddziałach Muzeum + dwie osoby towarzyszące
otrzymywanie dwuosobowych zaproszeń umożliwiających bezpłatny wstęp na wernisaże wystaw organizowanych we wszystkich oddziałach MHK
bezpłatne oprowadzanie VIP po wystawie szopek krakowskich dla członka klubu i dwóch osób towarzyszących
wybrane wydawnictwa o wartości do  100 zł na wydawnictwa MHK z oferty przedstawionej muzealnym sklepie internetowym
20% rabatu na zakup wydawnictw muzealnych +towarów handlowych (nie łączy się z innymi promocjami) w sklepie internetowym,
20% rabatu na zakup wydawnictw w sklepie stacjonarnym w Pałacu Krzysztofory oraz punktach kasowych (nie łączy się z innymi promocjami)
20% zniżki na zakup biletów wstępu na organizowane wydarzenia muzealne i zajęcia edukacyjne
10% zniżki na zakup przedłużenia karty o kolejny rok
20 % zniżka do restauracji PINO (ul. Szczepańska 4, Kraków)
Karta wydawana na 12 miesięcy
15%* zniżki do wykorzystania w restauracji Hard Rock Cafe na Rynku Głównym 9
* rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami.

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa