Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
Szanowni Państwo, Informujemy iż od dnia 1 kwietnia 2024 karty Klubu eMHaKa będą respektowane w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny 9. Rabat 10 % * - karta brązowa oraz rodzinna Rabat 15 % * - karta srebrna i złota * rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami

Regulamin sklepiku internetowego

Książki można zamówić wypełniając Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym Muzeum Krakowa.

Nasz sklep prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Słowniczek:

Słowniczek: 

1.         Sprzedający – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem  37 posiadającym NIP: 6762562544 oraz Regon 382698540, reprezentowanym przez Michała Niezabitowskiego – Dyrektora Muzeum. Numer telefonu: 12 619 23 52, e-mail: sklep@muzeumkrakowa.pl.

2.         Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18  rok życia, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3.         Konsument – osoba fizyczna będąca Klientem dla której dokonanie zamówienia lub korzystanie z innych usług Sklepu nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.         Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5.         Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.muzeumkrakowa.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

6.         Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

7.         Ebook – treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku (wersje elektroniczne książek i czasopism dostępnych w całości lub fragmentach).  Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również treści cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

8.         Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

9.         Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

10.      Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

11.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru, które określa istotne jej warunki.

12.      Umowa sprzedaży -  umowa na mocy której Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Towaru wskazanego w Zamówieniu oraz do dostarczenia go do Klienta, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu ceny i kosztów dostawy oraz do odebrania Towaru.

13.      RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I.  Postanowienia ogólne

.    Postanowienia ogólne

1.         Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.

2.         Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

3.         Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta.

4.         Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.         Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 8 Regulaminu co oznacza, że cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

II. Świadczenie usług elektronicznych

Świadczenie usług elektronicznych

1.         W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 

2.         Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów :

a.     rejestracja Konta,

b.     umożliwianie Klientom składania Zamówień (Formularz zamówienia)  oraz zawierania umów sprzedaży,

c.     przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień w zakładce Twoje Konto - Zamówienia.

3.         Regulamin świadczenia usług elektronicznych dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

4.         Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów jest bezpłatne.

5.         Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas składania Zamówień.

6.         Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

7.         Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych mogą być rozwiązane w następujący sposób:

a.     Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail;

b.     Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.

8.         Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych lub świadczeń uzyskanych przez Strony w czasie trwania umowy.

III. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.         Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.         Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. 

3.         Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.     korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b.     niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c.     korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d.     korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e.     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

4.         Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

5.         Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 3 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

IV. Składanie Zamówień

1.         Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie są składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu.

2.         Składanie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.

3.         Złożenie Zamówienia może nastąpić przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto oraz bez posiadania konta i rejestracji Klienta.

4.         Złożenia Zamówienia następuje poprzez dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych pól, w tym zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. VII ust. 5 w przypadku zamówienia E-booka oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

5.         W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego jego złożenie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6.         Przedsiębiorca na prawach Konsumenta przy dokonywaniu zamówienia,  w Formularzu zamówienia wskazuje czy czynność ta jest dokonywana w ramach prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz czy składane zamówienie posiada charakter zawodowy w stosunku do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

7.         Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

8.         Po wysłaniu Zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje - na wskazany przez niego w Zamówieniu adres poczty e-mail - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji i jednocześnie stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.  

9.         W przypadku nieotrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym w ciągu 24 godzin od jego złożenia, Sprzedający prosi o kontakt mailowy sklep@muzeumkrakowa.pl lub telefoniczny: 12 619 23 52.

10.      Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.

11.      Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku, gdy już po złożeniu Zamówienia nastąpi  brak dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z Zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania Zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu Zamówienia.

V. Dokonywanie płatności. Ceny

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a.     podawane są w złotych polskich, 

b.     zawierają podatek VAT,

c.     nie zawierają kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem VI ust. 3 Regulaminu.

2.      Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a.     przelewem bankowym  - na rachunek bankowy Sprzedającego: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361, w tytule przelewu należy podać numer zmówienia.

b.     z wykorzystaniem płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.pl– PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87 REGON: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości


3.         Z tytułu jednego Zamówienia możliwa jest płatność tylko jedną metodą płatności wymienioną w punkcie a lub b powyżej.

4.         Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Sprzedającemu cenę całkowitą oraz koszty dostawy.  Skutki wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zostanie spełniony, a niespełnienie tego warunku powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży. 

5.         Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

6.         Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja Zamówień

1.         Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

2.         Towar zostanie wysłany, gdy zapłata wpłynie na konto Sprzedającego, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.  

3.         Orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a.     wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji przelew bankowy realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;

b.     dostępności Towaru.

4.         Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości Zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

5.         Towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy  InPost oraz Poczty Polskiej.

6.         Odbiór osobisty Towarów jest bezpłatny i możliwy jest w Krakowie w sklepie muzealnym w Krzysztoforach (Rynek Główny 35). Sklep jest czynny od wtorku do niedzieli w godzinach 10:30-18:00.

7.         Gdy zamówienie jest gotowe do odbioru osobistego, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie mailem na adres podany w Zamówieniu. .

8.         Przewidywany czas dostawy Towaru, liczony od dnia nadania przesyłki przez Sprzedającego uzależniony jest od wewnętrznych uregulowań obowiązujących u operatorów realizujących dostawę.

9.         Klient, odbierając przesyłkę z Towarem zobowiązany jest sprawdzić  jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

10.      Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.

11.      Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

12.      Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT ). W przypadku, gdy Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien   zaznaczyć odpowiednie pole w Formularzu Zamówienia podając wymagane dane.

13.      w przypadku Zamówienia jednocześnie książek w wersji papierowej i elektronicznej, faktura VAT jest dołączana do przesyłki lub w przypadku odbioru osobistego – do zamówienia czekającego na odbiór.

14.      W przypadku zamówienia publikacji jedynie w formacie E-book, Klient otrzyma fakturę VAT mailowo  na wskazany w Zamówieniu adres,  na co wyraża zgodę.

VII. Realizacja zamówień Treści cyfrowych.

1.         Wszystkie treści cyfrowe (E-booki) dostępne na stronie Sklepu  objęte są prawem autorskim oraz dostępne są w formatach PDF oraz ePub i MOBI, przy czym każdy z e-booków ma format podany przy opisie Towaru.

2.         Klient ma prawo do przechowywania pliku na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych, ale nie ma prawa go powielać. Ebook może być wykorzystywany wyłącznie do celów dozwolonego użytku osobistego. Zakupione ebooki można drukować wyłącznie na własne potrzeby.

3.         Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zakupionych treści cyfrowych, umieszczanie ich w sieci typu Internet.

4.         W przypadku zakupu Ebooka, należy umieścić w koszyku wybrane pozycje, a następnie postępować zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w Formularzu zamówienia.  

5.         W odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych (E-book) Klient lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraża zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klientowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

6.         W ramach pojedynczego Zamówienia możliwe jest łączenie zamówienia Towarów oraz Ebooków.

7.         Zakup Ebook’a – treści cyfrowych jest możliwy jedynie za pośrednictwem operatora płatności internetowych – Przelewy24. Zapłata następuje  przed pobraniem treści elektronicznych.

8.         Ebook dostępny jest do pobrania dla Klienta, po potwierdzeniu dokonania płatności przez system obsługi płatności (Przelewy24).

9.         Po potwierdzeniu płatności na adres mailowy podany w Zamówieniu zostaje wysłany mail z aktywnym linkiem, z którego Klient będzie mógł pobrać zakupioną i opłaconą wcześniej publikację. Dostęp do plików jest możliwy do  3 dni od udostępnienia linku.

10.      Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-book’a , obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania utworu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu   w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania utworu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania utworu, w tym najmu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania utworu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z utworu oraz (3) do wprowadzenia utworu  do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

11.      W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych (E-book) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy.

12.      Zgoda powyższa  udzielona zostaje w toku składania Zamówienia przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia.

13.      Stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 11 powoduje, że Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.  Dz. U. z 2020  r. poz. 287 z późn.zm.), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. 

2.         Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekcja Sprzedaży. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku 2 do ustawy o prawach konsumenta.

3.         Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

4.         Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest dostępny na stronie www.sklep.muzeumkrakowa.pl

5.         W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsumentowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

6.         Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży

7.         Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekcja Sprzedaży.

8.         Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu.

9.         Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

IX. Wady Towaru. Reklamacje

1.    Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych przy
dokonywaniu przez Klientów zakupów w Sklepie Internetowym, jest Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35
(Sprzedający). Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@mhk.pl,  nr tel.: 12 619-23-02.
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-
mail: iod@mhk.pl, tel. 609-799-666, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.
3.    Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego wskazane w Formularzu
Zamówienia będą przetwarzane w następującym celu:
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży internetowej - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
przy czym w zakresie danych osobowych, których podanie w Formularzu
Zamówienia jest fakultatywne podstawą prawną ich przetworzenia jest zgoda
Klienta (art.6 ust.1 lit a) RODO),
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np.
wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych - art. 6 ust. 1 pkt. c)
RODO,
- ustalenia, obrony i dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy sprzedaży internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przechowywane będą do czasu
zrealizowania umowy sprzedaży oraz do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży internetowej.
5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego będą
pracownicy Administratora bezpośrednio związani z realizacją umowy sprzedaży
internetowej (Dział Promocji i Marketingu, Dział Księgowości), jak również
podmioty zewnętrzne: operator płatności Sklepu Internetowego, banki, operator
pocztowy.
6.  Klienci Sklepu Internetowego posiadają prawo dostępu do treści podanych
danych osobowych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym
zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W
takich sytuacjach Klienci proszeni są o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony

danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2
powyżej.
7. W każdym czasie Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Klientów danych osobowych oznaczonych w Formularzu
Zamówienia jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia,
obsługi i realizacji Zamówienia. W przypadku ich nie podania umowa sprzedaży
internetowej nie zostanie zawarta i zrealizowana. Podanie przez Klientów danych
osobowych oznaczonych w Formularzu Zamówienia jako fakultatywne jest
dobrowolne. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Klienta
umieszczone w Formularzu Zamówienia, a Formularz nie będzie zawierał zgody na
ich przetwarzanie, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
10. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych
Klientów do państwa trzeciego.
11. Administrator danych osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, w celu
zapewnienia, że dane osobowe podane przez Klientów podczas dokonywania
zakupu internetowego przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a dostęp
do ich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i to w zakresie, w
jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

X. Rozwiązywanie sporów

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  www.uokik.gov.pl 

2.      Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

d. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klienta wskazanych w Formularzu zamówienia jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35, reprezentowane przez Michała Niezabitowskiego – Dyrektora. Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl , nr tel.:. 12 619-23-02. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych Administratora, e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl, tel. 885 288 000,  adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.

2.         Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują https:// sklep.muzeumkrakowa.pl/dane-osobowe-klauzula-informacyjna-rodo

3.         Witryna http://www.sklep.muzeumkrakowa.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4.         Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zebrane dane wykorzystywane są przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w celu optymalizacji działań.

5.         Na witrynie http://www.sklep.muzeumkrakowa.pl wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a.        „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.: uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b.       pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu

c.        „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d.       „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e.        „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.         Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

XII. Postanowienia końcowe

1.         Regulamin Sprzedaży w ww. brzmieniu wchodzi w życie z dniem 16.06.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: zmianą w sposobach dokonywania płatności, zmianą sposobu realizacji dostawy Towaru.

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa