Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
UWAGA! Ostatnie prace nad sklepem trwają. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, w razie problemów z zamówieniem skontaktuj się z nami mailowo: sklep@muzeumkrakowa.pl

Regulamin sklepiku internetowego

Książki można zamówić wypełniając Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym Muzeum Krakowa.

Nasz sklep prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Słowniczek:

1. Sprzedający – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie,
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 13 w Księdze
Rejestrowej nr IV/5 posiadającym NIP: 676-256-25-44 oraz Regon 382698540,
reprezentowanym przez: mgr. Michała Niezabitowskiego – Dyrektora Muzeum.
Numer telefonu: 12 619 23 52, e-mail: sklep@muzeumkrakowa.pl.
2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym
w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i
zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,
chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna
albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia
lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
3. Konsument – osoba fizyczna będąca Kupującym, dla której dokonanie
zamówienia lub korzystanie z innych usług Sklepu nie jest związane bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.sklep.muzeumkrakowa.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od
Sprzedającego Towary.
5. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być
przedmiotem umowy sprzedaży.
6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za
pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do
zawarcia umowy sprzedaży Towaru, które określa istotne jej warunki.
9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I.  Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.
2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień
Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego
Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia i zaakceptowanej
przez Klienta.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a
Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu
Internetowego.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do
Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71
Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter
wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa
w postanowieniu IV ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu Zamówienia
(otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV
ust. 5 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w
Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
6. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych i
prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu
Zamówienia, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym
możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

II. Świadczenie usług elektronicznych

1.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
2.    Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą
elektroniczną na rzecz Klientów: Formularz Zamówienia (zwane dalej „Usługami
Elektronicznymi”).
3.    Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych
Sklepu Internetowego.
4.    Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści
sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
5.    Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne,
zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych
podawanych przez Klienta podczas składania Zamówień.
6.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów jest bezpłatne.
7.    Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest
posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów
Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych
umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
8.    Usługi Elektroniczne w ramach Sklepu świadczone są w następujący sposób:
a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu

interaktywnego Formularza Zamówienia, umożliwiającego złożenie Zamówienia
zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi;
b.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu
Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą złożenia Zamówienia.
9.    Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych mogą być rozwiązane w
następującymi sposobami:
a. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą
na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem
7–dniowego terminu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Sprzedawcę
wysyłając wiadomość e-mail;
b. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie
narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze
bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym wezwaniu do
zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu.
Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.
10.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na
czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych lub
świadczeń uzyskanych przez Strony w czasie trwania umowy.

III. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient
akceptuje treść Regulaminu.
2.    Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą
oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych,
co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma
obowiązku realizowania Zamówienia.
3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób
niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b.    niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji
niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z
przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy
dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr
osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
4.    Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu
Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu
Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa
w ust. 3 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług
Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej
zgody Sprzedającego.
5.    Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy
wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do
konkretnego Towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru,
Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według
swojego wyboru - zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z
Zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany
przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania Zamówienia, dokonana przez
Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie
przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu Zamówienia.

IV. Składanie Zamówień

1.    Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za
pośrednictwem Formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu.
2.    Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest możliwe
przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
3.    Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka,
wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych
koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4.    Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z
obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do
zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.    Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres
poczty e-mail - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi
przyjęcie Zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy
sprzedaży Towarów z Klientem. W przypadku nieotrzymania przez Kupującego e-
maila potwierdzającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym w ciągu 24
godzin od jego złożenia, prosimy o kontakt mailowy: sklep@mhk.pl lub
telefoniczny: 12 619 23 52.
6.    Na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia
na Klienta własności Towaru oraz do dostarczenia do Klienta zgodnie z umową
sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu ceny całkowitej i
kosztów dostawy oraz do odebrania Towaru.

V. Dokonywanie płatności. Ceny

1.    Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a.   podawane są w złotych polskich,
b.    zawierają podatek VAT,
c.    nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest
informowany zgodnie z postanowieniem VI ust. 3 Regulaminu.
2.     Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a.    przelewem bankowym przesyłka zostanie wysłana, gdy pieniądze wpłyną na
konto Sprzedającego, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy
Sprzedającego w terminie 2 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia
do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem
przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy
Sprzedającego: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011
Kraków, PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361;
b. za pośrednictwem usługi Dotpay.
3.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient
zapłaci Sprzedającemu cenę całkowitą oraz koszty dostawy zgodnie z ust. 2
powyżej. Skutki wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą gdy
warunek zostanie spełniony, a niespełnienie tego warunku powoduje rozwiązanie
umowy sprzedaży.
4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub
wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny
Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny,
warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin
promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja Zamówień

1.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się
proces realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
2.    Orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych i
jest zależny między innymi od:
a.    wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji
przelew bankowy realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na
rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;
b.    dostępności Towaru.
3.    Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości
Zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez
niego Zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez
Klienta sposobu dostawy (np. poczta polska, kurier) i sposobu płatności wybranego
przez Klienta 4. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany
czas dostawy Towaru przez przewoźnika to od 1 dnia 7 dni roboczych od dnia
następującego po nadaniu przesyłki.
4.    Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W

przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest,
aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną
reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
5.    Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni po tym terminie Klient
jest uprawniony do anulowania Zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego
oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim
przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
6.    Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do
wyczerpania zapasów.
7.    Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon
fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i chce
otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np.
za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie,
podając niezbędne dane.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego
Towaru, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i
zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z
zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach
konsumenta.
2.    Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez
przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekcja
Sprzedaży. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z
wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do
ustawy o prawach konsumenta.
3.    Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient
wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w
wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu
wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania
przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
4.    Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany
Konsumentowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na
odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsumentowi zostają zwrócone
uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego).
To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument

ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
6.    Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
7.    Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w
odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę
możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar
powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np.
metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży
(paragon fiskalny albo faktura) na adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekcja Sprzedaży.
8.    Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu.
9.    Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru
w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
10.    Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1.

VIII. Wady Towaru. Reklamacje

1.    Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
2.    Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne
lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym
przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami
Kodeksu Cywilnego.
3.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień
niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na
podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze
zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach
konsumenta.
4.    W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z
przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np.
zgłaszając reklamację.
5.    Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru
niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie
niewłaściwej liczby Towarów.
6.    W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić
formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w
miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres: Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekcja
Sprzedaży. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co

do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu
Cywilnego).
7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia
reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach
zobowiązuje się informować Klienta.
8.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub
naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
9.    W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się
przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

IX. Dane osobowe. Klauzula informacyjna RODO

1.    Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych przy
dokonywaniu przez Klientów zakupów w Sklepie Internetowym, jest Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35
(Sprzedający). Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@mhk.pl,  nr tel.: 12 619-23-02.
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-
mail: iod@mhk.pl, tel. 609-799-666, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.
3.    Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego wskazane w Formularzu
Zamówienia będą przetwarzane w następującym celu:
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży internetowej - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
przy czym w zakresie danych osobowych, których podanie w Formularzu
Zamówienia jest fakultatywne podstawą prawną ich przetworzenia jest zgoda
Klienta (art.6 ust.1 lit a) RODO),
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np.
wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych - art. 6 ust. 1 pkt. c)
RODO,
- ustalenia, obrony i dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy sprzedaży internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przechowywane będą do czasu
zrealizowania umowy sprzedaży oraz do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży internetowej.
5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego będą
pracownicy Administratora bezpośrednio związani z realizacją umowy sprzedaży
internetowej (Dział Promocji i Marketingu, Dział Księgowości), jak również
podmioty zewnętrzne: operator płatności Sklepu Internetowego, banki, operator
pocztowy.
6.  Klienci Sklepu Internetowego posiadają prawo dostępu do treści podanych
danych osobowych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym
zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W
takich sytuacjach Klienci proszeni są o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony

danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2
powyżej.
7. W każdym czasie Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Klientów danych osobowych oznaczonych w Formularzu
Zamówienia jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia,
obsługi i realizacji Zamówienia. W przypadku ich nie podania umowa sprzedaży
internetowej nie zostanie zawarta i zrealizowana. Podanie przez Klientów danych
osobowych oznaczonych w Formularzu Zamówienia jako fakultatywne jest
dobrowolne. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Klienta
umieszczone w Formularzu Zamówienia, a Formularz nie będzie zawierał zgody na
ich przetwarzanie, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
10. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych
Klientów do państwa trzeciego.
11. Administrator danych osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, w celu
zapewnienia, że dane osobowe podane przez Klientów podczas dokonywania
zakupu internetowego przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a dostęp
do ich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i to w zakresie, w
jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

X. Postanowienia końcowe

1.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób
przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy
skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego
postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego
postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w
dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich
ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień złożonych
przed taką zmianą; Zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie
postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia.
3.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za
pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient tj. w formacie
PDF.
4.    W razie zaistnienia między Stronami sporu, Konsument ma możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, do których należą m.in:
a.    zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej umowy sprzedaży;
b.    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
c.    pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą
udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów.
5.    Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed tym dniem stosuje się
postanowienia regulaminu Sklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia.

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony: